Integritetspolicy

GDPR &

Integritetspolicy

Dohrns Exhibition och Events AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Genom att beställa våra tjänster och varor genom offerter, order och avtal med oss accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt när du beställer varor och tjänster av oss. Till exempel när du önskar en offert, skriver avtal, tar mail- eller telefonkontakt med oss, lämnar oss personuppgifter till underlag för fakturering och betalning, Den informationen kan vara:

Person- och kontaktinformation

Förnamn och efternamn, organisationsnummer, personnummer, kundnummer, faktura- och leveransadress, e-mailadress, telefonnummer.

Betalningsinformation

Förnamn och efternamn, organisationsnummer, personnummer, kundnummer, EDI-nummer, postgironummer, bankgironummer, bankkontonummer, e-mailadress.

Information om varor och tjänster

Detaljer angående de varor och tjänster du har köpt.

Historisk information

Dina köp, betalnings- och kredithistorik.

Informationen du ger oss om dig själv och din finansiella information, såväl som information om varorna och tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Alla personuppgifter används för att kunna utföra våra åtagande gentemot dig och för att kunna utföra våra tjänster. Dohrns Exhibition & Events behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen
Laglig grund för behandlingen, varför är behandlingen nödvändig
För att bekräfta din identitet och verifiera dina personoch kontaktuppgifter inför beställning av tjänst och vara.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, intresseavvägning.
För att administrera ditt kundförhållande och din återbetalning när vi ska uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.
Vid mail- eller telefonkontakt administrera dina ärendeuppgifter och din löpande text som kan innehålla personuppgifter som du har valt att ange och skriva.
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.
För att följa tillämplig ekonomisk lagstiftning som bokföringslagen.
Lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Dohrns Exhibition & Events AB kan komma att dela med sig av personuppgifter till andra företag eller organisationer om det är tvunget för att kunna utföra din tjänst och efter ditt godkännande.

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda parter.

Leverantörer och underleverantörer

Dohrns Exhibition & Events AB kan komma att dela dina personuppgifter till andra leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här integritetspolicyn.

Underbiträden

Dohrns Exhibition & Events AB kommer att dela dina personuppgifter till Fortnox och andra underbiträden till oss för att kunna utföra våra legala, tekniska och organisatoriska åtaganden.

Myndigheter

Dohrns Exhibition & Events AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Skatteverket, domstol, Polis eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller efter ditt godkännande.

Dorhns Exhibition & Events AB kommer inte att publicera dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande.

Dorhns Exhibition & Events AB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dohrns Exhibition & Events AB strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av annan leverantör eller underbiträde. Då vi är fast beslutet att alltid skydda dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med, och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dohrns Exhibition & Events AB sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Vid avtalets upphörande kommer vi efter två år att radera/anonymisera dina personuppgifter, om inte annan svensk eller europeisk lag, bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, domstol eller annan myndighet säger något annat. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften som till exempel ekonomiska, säkerhetsmässiga eller andra skäl baserat på intresseavvägning för att kunna utföra dina tjänster, genomföra betalningar eller leverera dina varor och tjänster så sparas dina personuppgifter så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering av personuppgifter

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära en kopia av de personuppgifter och den information vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när de inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har möjlighet att lämna klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling och personuppgiftsansvarig till Datainspektionen.

Kontakta oss

Dohrns Exhibition & Events AB med organisationsnummer 5566073234 har sitt säte i Stockholm på Trekantsvägen 1, 117 43 Stockholm. Tel: 08-586 108 00. E-mailadress: dohrns@dohrns.se

Personuppgiftsansvarig på Dohrns Exhibition & Events AB är Stefan Dohrn, företagets ägare.
Adress: Box 47065, 100 74 Stockholm
E-mailadress: stefan@dohrns.se